A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thanh tra Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 178/NQ-CP

Thanh tra Chính phủ đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 31/10/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình Hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị.

Article thumbnail
Theo Kết luận số 49-KL/TW ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị hoàn thành toàn bộ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trước năm 2045. Ảnh: TQ

Thực hiện Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 31/10/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình Hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Thanh tra Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện:

Tổ chức quán triệt sâu sắc, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số số 178/NQ-CP của Chính phủ.

Xác định rõ nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để các vụ, cục, đơn vị tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kết luận số 49- KL/TW và Nghị quyết số 178/NQ-CP.

Nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của vận tải đường sắt; đổi mới tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất, quyết tâm cao trong phát triển giao thông vận tải đường sắt; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình tổ chức thực hiện phát triển đường sắt.

Nhiệm vụ, giải pháp: Tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung của Kết luận số 49-KL/TW, Nghị quyết số 178/NQ-CP và kế hoạch này ở tất cả các vụ, cục, đơn vị để tạo sự thống nhất nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của vận tải đường sắt đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, văn hóa, xã hội, môi trường và đối ngoại.

Tuyên truyền Kết luận số 49-KL/TW và Nghị quyết 178/NQ-CP với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp từng đối tượng để tạo nhận thức sâu sắc về cơ hội, thuận lợi, thách thức, tiềm năng, lợi thế của vận tải đường sắt, đổi mới tư duy và đẩy mạnh quyết tâm của các cấp, các ngành về nhiệm vụ phát triển vận tải đường sắt, phát triển khoa học, công nghệ, nhân lực xây dựng hệ thống đô thị văn minh, hiện đại, phân bổ nguồn lực nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế vận tải đường sắt.

Tham gia đóng góp ý kiến trong việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật chuyên ngành đường sắt và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Thủ trưởng các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ phối hợp với bí thư cấp ủy cùng cấp tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung của Kết luận số 49-KL/TW, Nghị quyết số 178/NQ-CP và Kế hoạch số 3171/KH-TTCP đến toàn thể công chức, viên chức, đảng viên, người lao động trong đơn vị; căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình để tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại nghị quyết và Kế hoạch số 3171/KH-TTCP.

 Theo Kết luận số 49-KL/TW ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị, đến năm 2025, phấn đấu hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; khởi công các đoạn ưu tiên trong giai đoạn 2026 - 2030 (Hà Nội - Vinh; Thành phố Hồ Chí Minh - Nha Trang). Ảnh: TQ

Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra, Cổng Thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ tiến hành tuyên truyền Kết luận số 49-KL/TW và Nghị quyết 178/NQ-CP với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp từng đối tượng.

Vụ I chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan tham mưu giúp lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tham gia đóng góp ý kiến trong việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật chuyên ngành đường sắt và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khi có yêu cầu.

Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, chủ trì, phối hợp với Vụ I và các đơn vị có liên quan tham mưu giúp lãnh đạo Thanh tra Chính phủ nghiên cứu, xác định nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nghị quyết để đưa vào định hướng chương trình thanh tra và kế hoạch công tác hàng năm của Thanh tra Chính phủ; kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nghị quyết và Kế hoạch số 3171/KH-TTCP, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giao thông Vận tải để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu thủ trưởng các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ phối hợp với bí thư cấp ủy cùng cấp quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch này.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tìm kiếm

Tìm kiếm