Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Luật Đất đai sửa đổi: Chuẩn hóa khái niệm “người sử dụng đất”
Nhiều từ ngữ tại Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi tiếp tục không thống nhất, có thể khiến các địa phương khó áp dụng.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành là Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Luật Đất đai sửa đổi
Ban Chỉ đạo có chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương tổ chức thực hiện đánh giá việc thi hành Luật Đất đai ...